ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Φύλλο Εργασίας Μαθητή

Τίτλος :Μελέτη γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων
με Geogebra

Τάξη: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ερωτήσεις

1. Με τη βοήθεια του geogebra να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) y =3x β) y =3x+1 γ) y =3x –2 δ) y =3x +5
Τι παρατηρείτε; Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.

2.Με τη βοήθεια του geogebra να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:
α) y =2x2 β) y = 3x2
και
β) y =-2x2β) y = -3x2
Τι παρατηρείτε; Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.


3.Με τη βοήθεια του geogebra να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
α) y =x3β) y = 2x3
Τι παρατηρείτε; Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.


4.Με τη βοήθεια του geogebra να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
α) y = x4 β) y = x4 +1
Τι παρατηρείτε;


5.Με τη βοήθεια του geogebra να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:
y =
Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση μιας δικής σας συνάρτησης

Παραδοτέα Μαθητών

  • Παραδοτέο1