Εκφώνηση Άσκησης


Χρησιμοποιώντας το λογισμικό δημιουργίας σταυρολέξων, να δημιουργήσετε ένα ελληνόγλωσσο σταυρόλεξο με έξι όρους παρμένους από τη θεωρία των 3 πρώτων κεφαλαίων του σχολικού εγχειριδίου σας στο Ψηφιακό σχολείο και συμβατούς με τους όρους που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.techtionary.com. Να δημιουργήσετε επιπλέον ένα αρχείο παρουσιάσεων όπου να περιλαμβάνονται βηματικά τα στάδια δημιουργίας των σταυρολέξων σας.

Παραδοτέα Μαθητών